مهر ۱۵, ۱۴۰۱ ۰۲:۱۱

قرارداد همکاری با مدرسان و مولفان

درود و احترام:

با توجه به لزوم شفاف سازی در همه ی تعاملات مالی و کاری، بخصوص در زمینه های درآمد و مالیات، از همه ی همکاران عزیز مولف و مدرس درخواست می کنیم قرارداد و فرم زیر را با دقت و حوصله بررسی و تکمیل نمایند. این قرارداد برای همکاری با سایتهای talkers.ir / talktic.ir / mobidars.ir لازم، اجرایی، و معتبر است.

معرفی پلن های همکاری

 1. مولف / مدرس (شما) تمام امور آموزشی را بعهده میگیرید
 2. محتوای کامل را تالیف کرده و در اختیار دانشجو قرار می دهید
 3. ساخت ویدیو، فایل صوتی مناسب، تهیه متن و طراحی گرافیکی کاملا بعهده شما است.
 4. تمامی امور پشتیبانی علمی بعهده شما است.
 5. وظیفه سایت نیز انجام موارد فنی ، نگهداری سایت، رفع اشکال فنی، انجام امور مالی، و پرداخت بموقع سهم استاد می باشد.
 6. سهم شما در این پلن 70% از دریافتی ( مبلغ واصله به حساب سایت) می باشد که بصورت ماهیانه پرداخت می شود.
 7. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری / دانشجو ، و ارایه آن به اداره مالیات و امور اقتصادی بر عهده سایت است.
 8. مالیات بر حقوق در صورت لزوم بر عهده خود شما ( مولف / مدرس) می باشد.

 9. رعایت کپی رایت و پاسخگو بودن در دعاوی مربوطه به اضافه تامین خسارت احتمالی سایت بر عهده مولف می باشد.

 1. مولف / مدرس (شما) تمام امور آموزشی را بعهده میگیرید
 2. محتوای کامل را تالیف کرده و در اختیار دانشجو قرار می دهید
 3. ساخت ویدیو، فایل صوتی مناسب، تهیه متن و طراحی گرافیکی و بارگزاری فایلها به طریق مقتضی کاملا بعهده ما است.
 4. تمامی امور پشتیبانی علمی بعهده شما است.
 5. وظیفه سایت نیز انجام موارد فنی ، نگهداری سایت، رفع اشکال فنی، انجام امور مالی، و پرداخت بموقع سهم استاد می باشد.
 6. سهم شما در این پلن 50% از دریافتی ( مبلغ واصله به حساب سایت) می باشد که بصورت ماهیانه پرداخت می شود.
 7. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری / دانشجو ، و ارایه آن به اداره مالیات و امور اقتصادی بر عهده سایت است.
 8. مالیات بر حقوق در صورت لزوم بر عهده خود شما ( مولف / مدرس) می باشد.

 9. رعایت کپی رایت و پاسخگو بودن در دعاوی مربوطه به اضافه تامین خسارت احتمالی سایت بر عهده مولف می باشد.

 1. مولف به سفارش و مشورت سایت، محتوای کامل را تالیف کرده و در اختیار سایت قرار می دهد.
 2. ساخت ویدیو، فایل صوتی مناسب، تهیه متن و طراحی گرافیکی و بارگزاری فایلها به طریق مقتضی کاملا بعهده ما است.
 3. تمامی امور پشتیبانی علمی بعهده ما و شما مشترکا می باشد.
 4. وظیفه سایت نیز انجام موارد فنی ، نگهداری سایت، رفع اشکال فنی، انجام امور مالی، و پرداخت بموقع سهم استاد می باشد.
 5. سهم شما در این پلن بین 15% تا 33% از دریافتی ( مبلغ واصله به حساب سایت) می باشد که بصورت سه ماه یکبار پرداخت می شود.
 6. وبسایت بر حسب نوع دوره، فروش حداقل 30 الی 100 نسخه از این دوره را تضمین میکند که در پایان دوره یک ساله تسویه خواهد شد.
 7. اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری / دانشجو ، و ارایه آن به اداره مالیات و امور اقتصادی بر عهده سایت است.
 8. مالیات بر حقوق در صورت لزوم بر عهده خود شما ( مولف / مدرس) می باشد.

 9. رعایت کپی رایت و پاسخگو بودن در دعاوی مربوطه به اضافه تامین خسارت احتمالی سایت بر عهده مولف می باشد.

فرم همکاری مولف / مدرس

فرم زیر را تکمیل کنید و ارسال کنید. برای موارد استثنا یا انفرادی، قرارداد ضمیمه تهیه و منعقد می شود.