نگارش آیلتس آکادمیک، Task 1، تفسیر نمودار

writing task 1

تفسیر یک نمودار بخش رایتینگ در آزمون آیلتس، دارای دو قسمت  / task می باشد. بخش اول مربوط است به تفسیر یک نمودار، که باید دست کم 150 کلمه بنویسیم و حداکثر زمانی که به این بخش می توانیم اختصاص بدهیم 20 دقیقه است. این نمودار ممکن است به یکی از شکلها ی زیر باشد: […]

منابع آمادگی آزمون آیلتس – رسمی و غیر رسمی

برای آمادگی آزمون آیلتس چه بخوانیم؟ پارامتر های مختلفی ممکن است در شکل دهی به دوره آمادگی آزمون آیلتس شما موثر باشد، ولی بطور کل منابع مورد نظر و اصلی را در زیر بر حسب مهارتهای مجزا ، مشاهده خواهید کرد: Reading Improve your IELTS reading 4.5-6 Improve your IELTS reading 6-7.5 Listening Improve your […]