نگارش آیلتس آکادمیک، Task 1، تفسیر نمودار

writing task 1

تفسیر یک نمودار بخش رایتینگ در آزمون آیلتس، دارای دو قسمت  / task می باشد. بخش اول مربوط است به تفسیر یک نمودار، که باید دست کم 150 کلمه بنویسیم و حداکثر زمانی که به این بخش می توانیم اختصاص بدهیم 20 دقیقه است. این نمودار ممکن است به یکی از شکلها ی زیر باشد: […]