مهر ۱۵, ۱۴۰۱ ۰۲:۴۲

12

بهروز غفاریان

آموزش حال کامل استمراری

پخش ویدیو
زمانهای حال کامل ( ماضی نقلی) و حال کامل استمراری ( ماضی تقلی استمراری) از زمانهای پر کاربرد در انگلیسی هستند که در این میان دومی برای فارسی زبانان مشکل ساز می شود و شناخت کامل آن را توصیه می کنیم.

یکی از زمانهای مهم و پرکاربرد در زبان انگلیسی، حال کامل استمراری است که به سبب تشابه و تفاوتش با زبان فارسی ، گاه زبان آموزان و کاربران را با مشکل جدی مواجه می کند.

زمان حال کامل به اتفاقی اشاره دارد که در گذشته صورت گرفته و اثرش به زمان حال رسیده:

We have recently bought a sofa for our living room.

اگر اصراری به این نداشتیم که اثرش به حال رسیده، می توانیم از گذشته ساده استفاده کنیم

We bought a sofa for our living room yesterday.

و اگر کاری که در موردش داریم صحبت می کنیم، برای مدتی طول کشیده باشد و بخصوص تا حوالی زمان حال رسیده باشد، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم:

We have been living in this area for the last 10 years.

در این ویدیو، بخوبی با نکات و مفاهیم زمان حال کامل استمراری آشنا خواهید شد.