همنشینهای واژگانی: Family

همانطور که در ویدیوی معرفی درس دیدید، همنشین های واژگانی را باید بیاموزیم تا بتوانیم انگلیسی استاندارد و صحیحی را ارایه کنیم. مثلا در موضوع خانواده این اصطلاحات و چندین مورد دیگر معمولا با هم و بیشترین بسامد را خواهند داشت: a close-knit family a nuclear family an extended family a dysfunctional family to be […]

گام یکم تایملاین: جلسه یازدهم

وکب

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید: در این نوبت باید درسهای 13 تا 16 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست 48 تا لغت این 4 درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 7 با موضوع Travel را کار کنید […]

گام یکم تایملاین: جلسه هشتم

وکب

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید: در این نوبت باید درسهای 9 تا 12 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست ۴۸ تا لغت این ۴ درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 5 با موضوع Student life را کار کنید […]

گام یکم تایملاین: جلسه پنجم

وکب

در جلسه ی امروز تمرکزمان روی بخش واژگان است: درس های 5 تا 8 کتاب 504 واژه درسهای 3 و4 کتاب وکب به همراه منابع مختلف کتاب، pdf، و ویدیو  

گام یکم تایملاین: جلسه ی دوم

وکب

در این جلسه تمرکز روی بخش واژگان است. دو تا کتاب برای واژگان در نظر گرفته ایم. اولی سطح متوسط و دومی سطح بالای متوسط: کتاب 504 واژه مطلقا ضروری: درسهای 1 تا 4 کتاب وکب فور آیلتس: درسهای 1 و 2