تایملاین گام یکم: جلسه دوازدهم

در مبحث زمانهای انگلیسی ، زمان گذشته ی کامل ( ماضی بعید) و گذشته ی کامل استمراری در عین ساده بودن کمی چالش برانگیزند. They had never been to London when they first met. She had been studying Psychology for 3 years before she changed her field. اولی گذشته کامل است و دومی گذشته کامل […]

گام یکم تایملاین: جلسه نهم

زمان حال کامل به اتفاقی اشاره دارد که در گذشته صورت گرفته و اثرش به زمان حال رسیده: We have recently bought a sofa for our living room. اگر اصراری به این نداشتیم که اثرش به حال رسیده، می توانیم از گذشته ساده استفاده کنیم We bought a sofa for our living room yesterday. و […]

گام یکم تایملاین: جلسه ششم

در این جلسه گرامر به دو زمان “گذشته ی ساده” و “گذشته ی استمراری” توجه خواهیم کرد. و جملاتی مانند زیر را بررسی مینماییم: She called her mom many times this morning. He used to live in the suburb. We were planning to move to your area. I was working for an academy during those […]

گام یکم تایملاین: جلسه سوم

مطالب، منابع، و تمرینهای این جلسه متمرکزند بر زمانهای حال ساده و حال استمراری. این دو مبحث ابتدایی ترین زمانهای انگلیسی را پوشش می دهند که در عین حال کاربردهای مهمی حتی در سطح بالای متوسط و پیشرفته دارا میباشند. فرق این دو جمله را میدانید؟ He works for an international company active in the […]