تایملاین گام یکم: جلسه دوازدهم

در مبحث زمانهای انگلیسی ، زمان گذشته ی کامل ( ماضی بعید) و گذشته ی کامل استمراری در عین ساده بودن کمی چالش برانگیزند. They had never been to London when they first met. She had been studying Psychology for 3 years before she changed her field. اولی گذشته کامل است و دومی گذشته کامل […]

گام یکم تایملاین: جلسه یازدهم

وکب

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید: در این نوبت باید درسهای 13 تا 16 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست 48 تا لغت این 4 درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 7 با موضوع Travel را کار کنید […]

گام دوم تایملاین: جلسه یکم

در آزمون آیلتس، و در بخش اول از مهارت speaking، سوالاتی در باره ی شخص شما پرسیده می شوند. یکی از موضوعات در این قسمت مربوط است به علایق و تفریحات شما. جلسه ی امروز اختصاص دارد به این مبحث: ابتدا ببینید برای سوالات زیر که از آزمونهای واقعی انتخاب شده اند، چه جوابی دارید… […]

گام یکم تایملاین: جلسه دهم

1. Do you work or study? 2. What do you like most about your studies? 3. What kind of job do you prefer after graduation? 4. What is your major? 5. Do you go to the university library very often? همانطور که می دانید بخش اول آزمون آیلتس در مهرات speaking اختصاص دارد به سوالاتی […]

گام یکم تایملاین: جلسه نهم

زمان حال کامل به اتفاقی اشاره دارد که در گذشته صورت گرفته و اثرش به زمان حال رسیده: We have recently bought a sofa for our living room. اگر اصراری به این نداشتیم که اثرش به حال رسیده، می توانیم از گذشته ساده استفاده کنیم We bought a sofa for our living room yesterday. و […]

گام یکم تایملاین: جلسه هشتم

وکب

در این جلسه لازم است روی واژگان درسهای اعلام شده کار کنید: در این نوبت باید درسهای 9 تا 12 این کتاب را کار کنید. حل تمرینهای کتاب ضرورت ندارد. فقط کافیست ۴۸ تا لغت این ۴ درس را خوب بدانید. و از کتاب وکب فور آیلتس نیز درس 5 با موضوع Student life را کار کنید […]