همنشینهای واژگانی: Family

همانطور که در ویدیوی معرفی درس دیدید، همنشین های واژگانی را باید بیاموزیم تا بتوانیم انگلیسی استاندارد و صحیحی را ارایه کنیم. مثلا در موضوع خانواده این اصطلاحات و چندین مورد دیگر معمولا با هم و بیشترین بسامد را خواهند داشت: a close-knit family a nuclear family an extended family a dysfunctional family to be […]

گام یکم تایملاین: جلسه ی یکم

این جلسه متمرکز است بر موضوع family از پارت 1 بخش speaking آزمون آیلتس و مشابه به آن: قبل از آغاز جلسه به این سوالات فکر کنید و برای آنها پاسخ بیندیشید: Do you come from a big family? Do you have any brothers or sisters? Do you have a good relationship with your siblings? […]