همنشینهای واژگانی: Family

همانطور که در ویدیوی معرفی درس دیدید، همنشین های واژگانی را باید بیاموزیم تا بتوانیم انگلیسی استاندارد و صحیحی را ارایه کنیم. مثلا در موضوع خانواده این اصطلاحات و چندین مورد دیگر معمولا با هم و بیشترین بسامد را خواهند داشت: a close-knit family a nuclear family an extended family a dysfunctional family to be […]